Home Điều khoản sử dụng của Tử Vi Số Mệnh

Điều khoản sử dụng của Tử Vi Số Mệnh

Điều khoản sử dụng của Tử Vi Số Mệnh

Xin vui lòng đọc kỹ các quy định và thỏa thuận sau đây vì những điều khoản này được áp dụng khi bạn truy cập hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Tử Vi Số Mệnh

1. Phạm vi áp dụng

Khi bạn sử dụng bất kỳ các sản phẩm và dịch vụ của Tử Vi Số Mệnh đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận tuân thủ đầy đủ các điều khoản sử dụng đưa ra.

2. Sử dụng sản phẩm và dịch vụ của Tử Vi Số Mệnh (gọi tắt là SP&DV trong tất cả các mục của điều khoản)

– Không sử dụng trái phép SP&DV. Ví dụ như: không được cản trở hoặc tìm cách sử dụng SP&DV bằng cách thức nào đó không thông qua giao diện hoặc hướng dẫn của chúng tôi.

– Từ chối truy cập hoặc ngừng cung cấp SP&DV nếu bạn vi phạm điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi đang điều tra hành vi do nghi ngờ có sự sai phạm trong đó.

– SP&DV của chúng tôi có thể chứa các nội dung của bên thứ ba. Chúng tôi có thể xem xét có hoặc không có hiển thị nội dung bên thứ 3 để cung cấp cho bạn DV&SP chất lượng tốt. Nhưng không đồng nghĩa chúng tôi xem xét tất cả hoặc bắt buộc phải xem xét một nội dung nhất định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ 3 đưa ra.

– Chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông báo về SP&DV, thông báo quản trị và các thông báo khác.

– Việc bạn sử dụng SP&DV và tạo các dữ liệu hoặc thông tin liên quan đến SP&DV không đồng nghĩa với bạn có quyền sở hữu trí tuệ

3. Sửa đổi và chấm dứt sản phẩm và dịch vụ của Tử Vi Số Mệnh (gọi tắt là SP&DV)

– Chúng tôi không ngừng cải tiến các SP&DV của mình, tuy nhiên có những khả năng SP&DV có thể bị sửa đổi, thêm, bớt các tính năng hoặc ngừng, tạm ngừng cung cấp.

– Bạn có thể ngừng sử dụng SP&DV của chúng tôi theo ý bạn, mặc dù chúng tôi sẽ lấy làm tiếc vì điều đó. Tương tự, chúng tôi có thể ngừng hoặc giới hạn các SP&DV của chúng tôi bất cứ lúc nào.

4. Điều khoản đảm bảo và tuyên bố từ chối trách nhiệm

– Chúng tôi có thể đưa ra thông tin và lịch trình DV&SP, tuy nhiên chúng tôi không hứa hẹn về điều đó.

– Tử Vi Số Mệnh lẫn các đối tác của chúng tôi không đưa ra bất cứ sự hứa hẹn nào cho các SP&DV

5. Trách nhiệm pháp lý đối với SP&DV

– Trong mọi trường hợp, Tử Vi Số Mệnh và các đối tác không chịu trách nhiệm trong mọi hậu quả do người dùng sử dụng SP&DV của chúng tôi. Bao gồm và không giới hạn về các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, các quyết định của bạn dựa trên kết quả và SP&DV chúng tôi đưa ra.

6. Về các điều khoản

– Chúng tôi có thể sửa đổi, thêm, bớt nội dung trong các điều khoản bất cứ lúc nào. Bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này