Mắc phải 6 tội này sẽ chịu quả báo rất nặng, là ai cũng...

Theo lời Phật dạy, 6 việc dưới đây là những việc đại ác, mắc phải sẽ gánh hậu quả khôn...

Hành thiện mà vẫn mất 2 con – Nhân quả báo ứng mắt người...

Ngày xưa, ở Dương Châu có một người làm nghề bán gạo, người này vốn rất nghèo khó, tay trắng...

Vì sao không đi chùa thắp hương bái lạy mà vẫn được phúc báo?

Giữa người và Thần là dựa vào tấm lòng thành mà cảm ứng, chứ không phải nhờ thắp hương mà...

Ăn chay không bằng tu tâm tính – Rất nhiều người vẫn đang làm...

Nhiều người vẫn có quan niệm rằng, ăn chay chính là tu Phật. Tuy nhiên, miệng ăn chay mà tâm vẫn...

Chỉ vì một tâm xấu này, khiến cả 10 người con mắc chứng bệnh...

Chỉ vì một tâm xấu này, khiến cả 10 người con mắc chứng bệnh kỳ quái - câu chuyện...