Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 1)

Cửa Phật có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, một người học Phật dù cố gắng hành trì, tu...

Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 2)

2. Công Năng, Oai Lực của Thần Chú Đại Bi.  Muốn biết công năng, oai lực của Thần Chú Đại Bi,...

Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 3)

3. Hình Trạng, Tướng Mạo của Đại Bi Thần Chú  (Mười Đặc Tính của Đại Bi Tâm). Ta đang trì tụng Đại...

Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 4)

4. Vận Dụng Thần Chú Đại Bi Vào Thiền Định  Như đã nói ở trên, muốn đạt đến cứu cánh giác...

Nguồn gốc của chú Đại bi (kỳ 5)

5. Thần Chú Đại Bi Một Con đường tắt đến Tịnh Độ Nói đến Thần Chú Đại Bi, nói đến tu tập Thiền...

Sự linh ứng khi đọc tụng chú Đại bi

Thần Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại...