Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nam)

  tử vi tham khảo 64 Tuổi (Sinh từ 06-02-1951 đền 26-01-1952) Mộc mạng —Ẩm nam  Tòng Bá Mộc—Cây Tùng Bách  SAO: La hầu : Chủ hoạn nạn và bệnh tật mất của cải: xấu. HẠN: Tao kheo : Đề phòng tứ chi thương …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 2014 52 Tuổi (Sinh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964)  Kim mạng - Àm nữ Kim Bạch Kim—Vàng Pha Vàng Trẳng SAO: Thái dương : cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt. HẠN: Địa võng : Phò …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nam)

  Tử vi 2014 52 Tuổi (Sinh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964) Kim mạng —Ấm nam Kim Bạch Kim—Vàng Pha Vàng Trắng  SAO: Kế đô : Đi xa có tài nhưng tháng 3 và 9 bi ai : Nhẹ. HẠN: Địa võng : Bệnh bất ngờ v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh mão (nữ)

  Tử vi số mệnh giới thiệu 28Tuổi ( Sinh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Hoả mạng — Âm nữ Lư Trung Hoả — Lửa Trong Lò  SAO. Kế đô:  Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn : xấu. HAN: Thiên tinh : Phòng …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mão (nam)

  Tử vi 2014 28 tuổi (Sinh tư 29-01-1987 đến 16-02-1988)  Hoả mạng - Âm nam Lư Trung Hoả — Lửa Trong Lò  SAO. La hầu : Chủ hoạn nạn và bệnh tật mất của cải : xấu. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nữ)

  40 Tuổi (Sinh từ 11-02-1975 đến 30-01-1976) Đại Khê Thuỷ - Nước Suối Lớn  SAO: Thái âm : Công thành danh toại cầu lợi lộc tiền tài : Tốt.  HẠN: Tam kheo : Bệnh tật bất ngờ và thương tích đổ máu : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nam)

  40 Tuổi (Sinh từ 11-02-1975 đến 30-01-1976) Thuỷ mạng — Âm nam  Đại Khê Thuỷ — Nước Suối Lớn  SAO: Thái bạch : Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém : xấu. HẠN: Thiên tinh : Mang tiếng thị phi tranh chấp pháp …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nữ)

  xem tử vi trọn đời 53 Tuổi (Sinh từ 05-02-1962 đến 24-01-1963) Kim mạng — Dương nữ  Kim Bạch Kim — Vàng pha vàng Trắng SAO: Thái bạch: Hao hụt tiền bạc và sức khỏe kém: Nhẹ  HẠN: Thiên la : Đề phòng tai …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 53 Tuổi (Sinh từ 05-02-1962 đến 24-01-1963) Kim mạng — Dương nam  Kim Bạch Kim — Vàng pha vàng Trắng  SAO: Thái âm : cầu công danh tiền tài tịnh lợi lộc: Tốt  HẠN: Diêm vương : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nữ)

  Tử vi số mệnh giới thiệu 17 Tuồi (Sinh từ 28-01-1998 đến 15-02-1999)  Thổ mạng — Dương nữ  Thành Đầu Thổ — Đất Bờ Thành SAO: Thái bạch:Không hao tiền bạc thì bệnh tật nặng: xấu  HẠN: Thiên la : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Dần (nam)

  Xem tử vi  2014 trọn đời 17 Tuổi (Sinh từ 28-01-1998 đến 15-02-1999)  Thổ mạng — Dương nam  Thành Đầu Thổ — Đất Bờ Thành SAO: Thai âm: Cầu công danh tiền bạc tịnh cầu lợi lộc: Tốt  HẠN: Diêm vương: …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nữ)

  Tử vi số mệnh giới thiệu 41 tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975)  Thuỳ mạng — Dương nữ  Đại Khê Thuỷ — Nước Suối Lớn SAO: Thổ tú: Đi xa không hao tốn tiền và kỵ tháng 4 và 8: xấu HẠN: Huỳnh tuyền : cần …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Dần (nam)

  Xem Tử vi trọn đời 41 Tuổi Sinh từ 23-01-1974 đến 10-02-1975) Thủy  mạng — Dương nam  Đại Khê Thuỷ - Nước Suối Lớn  SAO: Thái dương :Cầu danh tịnh cầu lợi lộc và đắc tiền tài: Tốt  HẠN: Tán Tận : Đề ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nữ)

  Tử vi số mệnh 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương tử Tòng Bá mộc- thông cổ thụ  SAO: Vàn hán :Bệnh viê nhiễm lỡ, loét giải, giải phẫu: Nhẹ  HẠN: Ngũ mộ : cần tích lũy …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Canh Dần (nam)

    Tử vi trọn đời 65 Tuổi (Sinh từ 17-02-1950 đến 05-02-1951) Mộc mạng — Dương nam  Tòng Bá mộc— thông cỗ thụ  SAO: Thổ tú : Đi xa không tổt và kỵ tháng 6 và 8: xấu  HẠN: Ngũ mộ : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nữ)

  54 Tuổi (Sinh từ 15-02-1961 đến 04-02-1962) Thổ mạng – Âm nữ  Bích Thượng Thổ - Đất Trên Vách SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt.  HẠN: Toán tận : Phòng tai biến mạ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Sửu (nam)

  54 Tuổi (Sinh từ 15-02-1961 đến 04-02-1962) Thổ mạng — Âm nam  Bích Thượng Thổ- Đất Trên Vách  SAO: Mộc đức : Đắc công danh và may mắn tiền bạc : Tốt. HAN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tá …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 nam tuổi Quý sửu. Tử vi 2014 42 Tuổi (Sinh từ 03-02-1973 đến 22-02-1974) Mộc mạng -Âm nam Tang Đồ Mộc— Gỗ Cây Dầu SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu : Nhẹ. HẠN: Thiên la: Đề ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nữ)

  66 Tuổi  (Sinh từ 29-01-1949 đến 16-02-1950)  Hoả mạng — Âm nữ  Thích Lịch Hoả—Lửa Sấm Sét SAO: Mộc đức : Đắc công danh và may mắn tiền bạc : Tốt. , HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tí …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Sửu (nam)

  66 Tuổi (Sinh từ 29-01-1949 đến 16-02-1950) Hỏa mạng — Âm nam Thích Lịch Hoả—Lửa sấm Sét SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng và tranh chấp ph& …