Tử Vi

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Kỷ Tỵ (nam)

  Xem tu vi 26 Tuổi (Sinh từ 06.02.1989 đến 26.01.1990)  Mộc mạng—Ầm nam  Đại Lâm Mộc—Cây Rừng Lớn SAO: Thái âm : cầu công danh tịnh cầu lợi lộc tiền bạc : Tốt HẠN: Diêm vương : Phòng tai ách thị …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 ĐinhTỵ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 ĐinhTỵ (nữ)

  Xem tử vi 38 Tuổi (Sinh từ 18.02.1977đến 06.02.1978) Thổ mạng - Âm nữ  Sa Trung Thổ — Đất pha Cát  SAO: Vân hán : Bệnh viêm nhiễm lở loét giải phẫu : Nhẹ. HẠN: Ngũ mộ : cẩn thận kẻo đau ốm và tai nạn xe t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 38 Tuổi (Sinh từ 18.02.1977đến 06.02.1978) Thổ mạng - Âm nam  Sa Trung Thổ —Đất pha Cát  SAO: Thổ tú : Đi xa phòng tiểu nhơn phá và gia đình buồn: xấu. HẠN: Ngũ mộ : Cẩn thận sức khỏe suy …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nữ)

  tu vi tron doi 50 Tuổi (Sinh từ 02.02.1965 đến 20.01.1966)  Hỏa mạng — Âm nữ Phúc Đăng Hoả—Lửa Đèn Lớn  SAO: Thổ tú : Đi xa không tốn hao tiền và tai nạn bệnh tật : Xấu  HẠN: Huỳnh tuyền : Tinh thầ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Tỵ (nam)

  Xem tu vi tron doi 50 Tuổi (Sinh từ 02.02.1965 đến 20.01.1966) Hỏa mạng-Âm nam  Phúc Đăng Hỏa—Lửa Đèn Lớn SAO: Thái dương : cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt. HẠN: Toán tân : Phòng tại …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nữ)

  tử vi trọn đời 63 Tuổi (Sinh từ 27.01.1952 đến 13.02.1953) Thuỷ mạng - Dương nữ Trường Lưu Thuỷ—Nước Chảy Dài SAO:Thủy diệu: Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tổt. HẠN:Toán tận : Phòng máu huyết và bệ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Nhâm Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 63 Tuổi (Sinh từ 27.01.1952 đến 13.02.1953) Thuỷ mạng - Dương nam  Trường Lưu Thuỷ — Nước Chảy Dài  SAO: Mộc đức : Vui với công danh và may mắn tiền bạc : Tốt HẠN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tâm …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nữ)

  Xem tử vi  27 Tuổi (Sinh từ 17.02.1988 đến 05.02.1989) Mộc mạng - Dương nữ  Đại Lâm Mộc — Cây Rừng Lớn  SAO: Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Toán tận : Đề phòng tai biến …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Mậu Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 27 Tuổi (Sinh từ 17.02.1988 đến 05.02.1989) Mộc mạng — Dương nam  Đại Lâm Mộc—Cây Rừng Lớn SAO: Mộc đức : Đắc công danh và may mắn tiền bạc : Tốt. HẠN: Huỳnh tuyền : An dưỡng tinh thần và tịnh tâm t& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 51 Tuổi(Sinh từ 13.02.1964 đến 01.02.1965) Hỏa mạng-Dương tử Phúc Đăng Hỏa—Lửa Đèn Lớn SAO. La hầu : Chủ các việc buồn thị phi, bệnh phụ khoa : xấu. HẠN: Diêm vương : Minh bạch sổ sách và thuế vụ : Nhẹ. …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Giáp Thìn (nam)

  Tử vi số mệnh 51 Tuổi (Sinh từ 13.02.1964 đến 01.02.1965) Hoả mạng-Dương tử Phúc Đăng Hoả—Lửa Đèn Lớn SAO: Vân hớn : Bệnh viêm nhiễm, mười loại giải phẩu : Nhẹ. HẠN:Thiên la : Đề phòng tai nạn và bệnh tật: Nhẹ. VẶ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nữ)

  Xem tử vi 39 Tuổi (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977 Thổ mạng — Dương nử Sa Trung Thổ - Đất pha cát  SAO: Mộc đức : thành công lớn trong tiền bạc : Tốt. HẠN: Tam kheo : đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : Nhẹ. VẬ …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Bính Thìn (nam)

  Tử vi trọn đời 39 Tuổi (Sinh từ 31.01.1976 đến 17.02.1977) Thổ mạng — Dương nam  Sa Trung Thổ — Đất Pha Cát SAO. Thủy diệu : Chủ tài lộc hưng thịnh và công danh : Tốt. HẠN: Thiên tinh : Phòng kiện tụng tranh chấp …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời tuổi Mão 64 Tuổi Sinh từ 06-02-1951 đến 26-01-1952) Mộc mạng - Âm nữ Tòng Bá Mộc—Cây Tùng Bách SAO: Kế đô : Trong gia đình đau ốm, bế tắc và hoạn nạn : xấu. HẠN: Thiên tinh : ph& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Tân Mão (nam)

  tử vi tham khảo 64 Tuổi (Sinh từ 06-02-1951 đền 26-01-1952) Mộc mạng —Ẩm nam  Tòng Bá Mộc—Cây Tùng Bách  SAO: La hầu : Chủ hoạn nạn và bệnh tật mất của cải: xấu. HẠN: Tao kheo : Đề phòng tứ chi thương …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nữ)

  Xem tử vi trọn đời 2014 52 Tuổi (Sinh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964)  Kim mạng - Àm nữ Kim Bạch Kim—Vàng Pha Vàng Trẳng SAO: Thái dương : cầu danh tịnh cầu lợi và đắc tiền tài: Tốt. HẠN: Địa võng : Phò …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Quý Mão (nam)

  Tử vi 2014 52 Tuổi (Sinh từ 25-01-1963 đến 12-02-1964) Kim mạng —Ấm nam Kim Bạch Kim—Vàng Pha Vàng Trắng  SAO: Kế đô : Đi xa có tài nhưng tháng 3 và 9 bi ai : Nhẹ. HẠN: Địa võng : Bệnh bất ngờ v& …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh mão (nữ)

  Tử vi số mệnh giới thiệu 28Tuổi ( Sinh từ 29-01-1987 đến 16-02-1988) Hoả mạng — Âm nữ Lư Trung Hoả — Lửa Trong Lò  SAO. Kế đô:  Trong gia đình có bế tắc và hoạn nạn : xấu. HAN: Thiên tinh : Phòng …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mão (nam)

  Tử vi trọn đời 2014 Đinh Mão (nam)

  Tử vi 2014 28 tuổi (Sinh tư 29-01-1987 đến 16-02-1988)  Hoả mạng - Âm nam Lư Trung Hoả — Lửa Trong Lò  SAO. La hầu : Chủ hoạn nạn và bệnh tật mất của cải : xấu. HẠN: Tam kheo : Đề phòng tứ chi thương tích đổ máu : …

 • Ảnh: Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nữ)

  Tử vi trọn đời 2014 Ất Mão (nữ)

  40 Tuổi (Sinh từ 11-02-1975 đến 30-01-1976) Đại Khê Thuỷ - Nước Suối Lớn  SAO: Thái âm : Công thành danh toại cầu lợi lộc tiền tài : Tốt.  HẠN: Tam kheo : Bệnh tật bất ngờ và thương tích đổ máu : …