Tử Vi

  • Ảnh: Thuyết Âm dương Ngũ hành trong Tử vi

    Thuyết Âm dương Ngũ hành trong Tử vi

    Học thuyết Âm dương được thể hiện rất đầy đủ trong kinh dịch. Cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi, thái cực là chỉ trạng thái hỗn độn lúc ban đầu của vũ trụ, là thể hỗn độn của trời đất, càn khôn, cươ …