Tứ Trụ Dự Trắc Học

  • Ảnh: VẬN MỆNH CON NGƯỜI CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG

    VẬN MỆNH CON NGƯỜI CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC KHÔNG

    Mệnh là cái cố định, vận thì vận hành tuần tự theo thời gian nhất định, mệnh và vận trên thực tế là một quy luật khách quan của sự vận động sự sống. Vì thế có người sẽ hỏi: “Vận mệnh đã là mộ …