Tích Truyện

  • Ảnh: Sự tích cá Chép hoá Rồng

    Sự tích cá Chép hoá Rồng

    Huyền thoại xưa ở Á Châu có kể rằng, khi trời đất mới hình thành, chính Trời đã làm ra mưa gió. Nước từ mưa gió, sông, biển, và những sinh vật sống trong nước được Trời tạo ra đầu tiên, đ& …