Contents tagged with sao-thien-luong

  • Ảnh: Sao Thiên Lương trong tử vi - hình tượng Lý Tịnh

    Sao Thiên Lương trong tử vi - hình tượng Lý Tịnh

    Trong tử vi đẩu số, sao Thiên Lương được lấy từ nhân vật quan Tổng binh ải Trần Đường Lý Tịnh.  Lý Tịnh từng bái Độ Ách chân nhân tại Tây Côn Lôn làm thầy theo học pháp thuật nhiều năm, thấ …

  • Ảnh: Phân tích sao Thiên lương trong lá số Tử vi

    Phân tích sao Thiên lương trong lá số Tử vi

    Thiên Lương là sao chủ về tuổi thọ và sang quý, có lòng trắc ẩn, bản tính trung hậu, thích bố thí, hay lo chuyện bao đồng. Hành sự quyết đoán, thích giúp đỡ ngưòi khác nhưng …