Contents tagged with sao-thien-dong

  • Ảnh: Sao Thiên Đồng tổng luận các đặc tính và cách cục

    Sao Thiên Đồng tổng luận các đặc tính và cách cục

    1. Thiên Đồng tổng luận Như chúng ta đã biết, Thiên Đồng là sao thứ tư của Nam Đẩu, thuộc dương thủy. Trong Đạo giáo có thuyết "Nam Đẩu chủ về sinh, Bắc Đẩu chủ về Tử ", cho nên các sao Nam Đẩu mang nhiều hòa kh& …

  • Ảnh: Phân tích sao Thiên đồng trong lá số Tử vi

    Phân tích sao Thiên đồng trong lá số Tử vi

    Trong tử vi thì Sao Thiên đồng chủ về phúc thọ, hóa khí là phúc, có khả năng kéo dài tuổi thọ, giải ách, chế hóa; lại chủ về mệnh giỏi văn chương, âm nhạc nhưng khả năng truyền đạt khô …