Contents tagged with sao-thien-co

  • Ảnh: Sao Thiên Cơ tổng luận các đặc tính và cách cục

    Sao Thiên Cơ tổng luận các đặc tính và cách cục

    1. Thiên Cơ tổng luận Như chúng ta đã biết, Thiên Cơ là sao thứ nhất của Nam Đẩu, thuộc âm mộc. Trong Đẩu Số, sao Thiên Cơ được ví là mưu sĩ hoặc quân sư. Vì vậy nó không cần "bách quan …

  • Ảnh: Phân tích sao Thiên cơ trong lá số Tử vi

    Phân tích sao Thiên cơ trong lá số Tử vi

    Trong tử vi sao Thiên cơ có tính chất là động, chủ về người giỏi vận động, phản ứng linh hoạt, hiếu học. Tuy nhiên thưòng học nhiều mà không hiểu sâu, tham vọng quá lớn dẫn đến thường không được như lý …