Contents tagged with xem bói tướng mặt

  • Ảnh: Tướng mặt của người không thể giữ bí mật

    Tướng mặt của người không thể giữ bí mật

    Đối với một đất nước, có những thông tin không thể công bố hay tiết lộ ra được, gọi là bí mật quốc gia. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có những chiến lược sản phẩm, kỹ thuật sản xuất hay sáng chế khoa học phải được bảo mậ …

  • Ảnh: Xem tướng người giỏi giao tiếp vận thế tốt

    Xem tướng người giỏi giao tiếp vận thế tốt

    Có những người lần đầu tiên gặp mặt bạn đã thấy họ dễ gần; có những người vừa mới tiếp xúc bạn đã muốn lánh xa. Thuật xem tướng đã đúc rút những kinh nghiệm quý báu về những người giỏi giao tiếp n& …