Contents tagged with trắc trở

  • Ảnh: Sao Thái Âm tọa Cung Thìn

    Sao Thái Âm tọa Cung Thìn

    Sao Thái âm ở cung Thìn không cát lợi bằng ở cung Mão, đó là do cung Thìn là cung địa võng của Thiên la Địa võng, dễ gặp khó khăn mà nản chí, hơn nữa khô …