Contents tagged with thần tiên

  • Ảnh: Nguồn gốc của thần tiên trong Đạo giáo

    Nguồn gốc của thần tiên trong Đạo giáo

    Nguồn gốc của thần tiên trong Đạo giáo Theo thần thoại của Đạo giáo Trung Hoa, người thầy đầu tiên, cũng là người có pháp lực, đạo hạnh cao nhất trong các thần tiên là Hồng quân lão tổ. Hồng qu& …