Contents tagged with thất bại

  • Ảnh: Tướng mặt người nghèo khó

    Tướng mặt người nghèo khó

    Tướng nghèo túng: Tướng người làm cho tiền của trong nhà hao tán Nếu trán nhọn chủ làm việc gì cũng đều thất bại, cả đời nghèo túng. Nếu xương thô xấu, trên mặt giống như có một lớ …

  • Ảnh: Tướng mặt không ai muốn

    Tướng mặt không ai muốn

    Tướng lục xung: Bôn ba vất vả, làm việc gì cũng thất bại Người sắc mặt u tối, làm việc sai lầm, vợ con xa lánh hoặc là xa rời người thân. Người có lông mày tán loạn, quan hệ với họ hàng& …