Contents tagged with tet-doan-ngo

  • Ảnh:  Sự tích và phong tục Tết Đoan Ngọ

    Sự tích và phong tục Tết Đoan Ngọ

    Ca dao ta có câu: Tháng tư đong đậu nấu chè. An tết Đoan ngọ trở về tháng năm. Chứng tỏ rằng Tết Đoan Ngọ là một tết cũng được chú ý của người Việt Nam ta xưa, tuy rằng tục lệ ăn tết này ta đã bắt chước T& …