Contents tagged with tức giận

  • Ảnh: Đừng để tức giận chi phối lòng người

    Đừng để tức giận chi phối lòng người

    Khi tức giận, trạng thái của bạn là tiêu cực cho nên bạn sẽ có những hành động và lời nói làm tổn thương mình, tổn thương mọi người. Vì thế lúc “nóng” hãy đếm từ 1 tới 10& …

  • Ảnh: Tức giận hay sân hận trong đạo Phật

    Tức giận hay sân hận trong đạo Phật

    Tức giận. Thịnh nộ. Uất hận. Dù nó là gì, nó luôn xảy đến cho tất cả chúng ta, kể cả các Phật tử. Và cho dù chúng ta hiểu biết về lòng từ bi, nhưng chúng ta những người con Phật vẫn c& …