Contents tagged with tốn

  • Ảnh: Ứng dụng của Bát Quái

    Ứng dụng của Bát Quái

    Nhìn chung, nói về Phong Thủy ở Việt Nam, thì học thuyết Bát Trạch đã ăn sâu vào tư tưởng của con người Việt Nam. Câu nói cửa miệng điển hình của học thuyết này là: “Tôi tuổi này& …