Contents tagged with so sánh

  • Ảnh: So sánh là rước thêm phiền não vào thân

    So sánh là rước thêm phiền não vào thân

    So sánh là rước thêm phiền não vào thân Trong cuộc sống có rất nhiều thứ chúng ta chỉ thấy được 1 mặt hay 1 góc độ của nó, vì thế mà đừng bao giờ so sánh bất cứ chuyện gì khi chư …