Contents tagged with sao-thai-duong

  • Ảnh: Sao Thái Dương trong tử vi - hình tượng Tỷ Can

    Sao Thái Dương trong tử vi - hình tượng Tỷ Can

    Trong tử vi, sao Thái Dương được lấy từ hình tượng thừa tướng Tỷ Can - là hoàng thúc của vua Trụ Vương. Bắc Bá hầu Sùng Hầu Hổ theo mệnh Trụ Vương xây dựng Lộc Đài trong hai năm bốn tháng mới hoàn th& …

  • Ảnh: Phân tích sao Thái dương trong lá số Tử vi

    Phân tích sao Thái dương trong lá số Tử vi

    Trong Tử vi sao Thái dương chủ về cha, chồng, do đó Thái dương ở miếu vượng chủ về người cha tốt, chồng tài, sự nghiệp thuận lợi, nhiều phúc khí, vợ hiền thục, có bất động sản. -Sao Thái dương đóng tại Tý …