Contents tagged with

  • Ảnh: Học Phật pháp như thế nào cho đúng!

    Học Phật pháp như thế nào cho đúng!

    Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn toán học, người học trò trước phải biết số, kế học …