Contents tagged with quan vân trường

  • Ảnh: Lá số tử vi trung tín nghĩa khí Đức Quan Công

    Lá số tử vi trung tín nghĩa khí Đức Quan Công

    Vào đầu thế kỷ III, vua nhà Hậu Hán nhu nhược bất lực trước các hoạn quan chuyên quyền. Trên khắp lãnh thổ những nhóm này đảng nọ nổi lên chống đối lôi kéo rất nhiều nhân vật xuất hiện với nhiề …