Contents tagged with phiền não

  • Ảnh: So sánh là rước thêm phiền não vào thân

    So sánh là rước thêm phiền não vào thân

    So sánh là rước thêm phiền não vào thân Trong cuộc sống có rất nhiều thứ chúng ta chỉ thấy được 1 mặt hay 1 góc độ của nó, vì thế mà đừng bao giờ so sánh bất cứ chuyện gì khi chư …

  • Ảnh: Nghiệp thức và tánh giác

    Nghiệp thức và tánh giác

    Quí Phật tử muốn hết phiền não, chỉ cần dùng trí tuệ quán chiếu thấy rõ phiền não gốc từ si mê chấp ngã mà ra. Phá được gốc si mê này thì hết phiền não, chớ đừng nói ở …