Contents tagged with phóng viên

  • Ảnh: Ai nắm giữ niềm vui của bạn

    Ai nắm giữ niềm vui của bạn

    Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại mình còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Trong t& …