Contents tagged with nhẫn nại

  • Ảnh: Thực hành nhẫn nại

    Thực hành nhẫn nại

    Nhẫn nại là một đức tính cho phép con người chịu đựng được những điều họa hại, những sự đau khổ hoặc chấp nhận được Giáo pháp sâu xa. Thực hành tính nhẫn nại với động cơ bồ-đề tâm được coi là nhẫn nại ba-la-mậ …

  • Ảnh: Vận mệnh chủ Sao Thất sát tọa cung Tý Ngọ

    Vận mệnh chủ Sao Thất sát tọa cung Tý Ngọ

    Sao Thất sát ở hai cung Tý, Ngọ là độc tọa thế vượng, tam phương tứ chính nếu chưa gặp 4 sát tinh và sao Hóa kỵ là mệnh cách Thất sát triều đẩu, chủ về người có mưu lược, tài …