Contents tagged with người mù

  • Ảnh: Niềm tin và trí tuệ

    Niềm tin và trí tuệ

    Có một người bị mù và một người bị què chân sống chung với nhau trong một gia đình, trong đó có vài người khác cùng chung sống để giúp đỡ cho họ. Song một hôm những người kia đều có …