Contents tagged with năm sinh

  • Ảnh: Xem tướng số qua ngày tháng năm sinh

    Xem tướng số qua ngày tháng năm sinh

    Xem tướng số qua ngày tháng năm sinh Cộng các con số trong ngày tháng năm sinh của bạn cho đến khi kết quả là một số có 1 chữ số, mỗi con số là một đáp áp, riêng 3 số 11, 22, 33 thì để …

  • Ảnh: Cách xem và chọn hướng nhà theo tuổi

    Cách xem và chọn hướng nhà theo tuổi

    Cách xem và chọn hướng nhà theo tuổi Trong Phong Thủy, người ta sử dụng phương pháp Đông – Tây để chọn hướng nhà như sau: - Những người có năm sinh thuộc các quẻ như sau: CHẤN, TỐN, KHẢM và LY l& …