Contents tagged with ma quỷ

  • Ảnh: Chữ Đức trong Phật giáo

    Chữ Đức trong Phật giáo

    Ngành địa lý phong thủy cho rằng: “Tiên tích đức, hậu tầm long” nghĩa là trước phải có đức sau mới nghĩ đến chuyện tìm long mạch, tức là tìm sự giàu sang. “Có đức mặc sức mà ăn& …