Contents tagged with mộ phần

  • Ảnh: Xem tướng mặt biết mạng mệnh về sau

    Xem tướng mặt biết mạng mệnh về sau

    Bộ vị Thừa thương và Bộ vị Địa các là hai bộ vị cuối cùng trong 13 bộ vị quan trọng trên khuôn mặt. Trong đó có thể xem chi tiết một số bộ vị bộ phận để biết được mộ phần, tính mạng của mình. Bộ vị …

  • Ảnh: 10 lưu ý khi chọn đất để đặt huyệt mộ

    10 lưu ý khi chọn đất để đặt huyệt mộ

    - Trích trong TÌM HIỂU VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG TRONG DÂN GIAN của Đặng Xuân Xuyến - Hiện nay, sách về phong thủy và các bài viết hướng dẫn tìm thế đất tốt để đặt huyệt mộ khá nhiều nhưng các b& …