Contents tagged with lục sát tinh

  • Ảnh: Hỏa tinh và Linh tinh trong Tử vi

    Hỏa tinh và Linh tinh trong Tử vi

    Cặp thứ ba trong Lục sát tinh là Hỏa-Linh (Hỏa tinh và Linh tinh). Lối an sao khiến cho tuổi nào cũng có thể gặp Linh Hỏa (cũng có tuổi không gặp). Có khi Linh-Hỏa đủ bộ, có khi Linh-Hỏa không đủ bộ và chỉ …