Contents tagged with kinh lăng nghiêm

  • Ảnh: Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh

    Những điều Phật tử cần biết khi tụng kinh

    Tụng kinh là đọc một cách thành kính những lời đức Phật đã dạy trong kinh điển, hợp với chân lý và căn cơ của chúng sinh. Đồng thời để cho tâm và khẩu được hợp nhất vào câu kinh, tiếng Ph& …