Contents tagged with Kinh

  • Ảnh: Học Phật pháp như thế nào cho đúng!

    Học Phật pháp như thế nào cho đúng!

    Hỏi học Phật bằng cách nào, tức là hỏi đến phương pháp học Phật. Ở thế gian môn học nào cũng có phương pháp riêng của nó. Ví như môn toán học, người học trò trước phải biết số, kế học …

  • Ảnh: Để được Giải Thoát khổ đau

    Để được Giải Thoát khổ đau

    Mọi người chúng ta đều than cuộc sống là đau khổ..., người nghèo có cái khổ của người nghèo, người khá giả có cái khổ của người khá giả. Biết là mình khổ mà không biết cái khổ …