Contents tagged with con Phật

  • Ảnh: Hạnh phúc được làm "con Phật"

    Hạnh phúc được làm "con Phật"

    Người con Phật không tin mình được Phật tuyển chọn, mà tin vào nhân duyên. Người con Phật cũng không xem Pháp Phật là những tín lý, giáo điều, học thuyết bắt buộc phải tin theo, mà tin nơi sự …