Contents tagged with chuyện ý nghĩa

  • Ảnh: Tại sao các con sông đều uốn khúc?

    Tại sao các con sông đều uốn khúc?

    Trong giờ học, một vị thiền sư chỉ vào một bản đồ và hỏi: “Các dòng sông trên hình ảnh này có đặc điểm gì?”. Các môn đồ trả lời: “Chúng luôn lượn vòng thay v& …

  • Ảnh: Được gặp nhau là vì có duyên ngàn năm chờ đợi

    Được gặp nhau là vì có duyên ngàn năm chờ đợi

    Dù chỉ gặp thoáng qua trên đường hay chỉ nhìn nhau trong giây lát cũng có thể là đã phải mất cả ngàn năm chờ đợi trong nhiều kiếp trước. Hết thảy đều là duyên. Vậy nên hãy kết thiện duy& …