Contents tagged with công đức

  • Ảnh: Cội nguồn của chữ Tâm

    Cội nguồn của chữ Tâm

    Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy: Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Nghĩa là một khi tâm niệm tức giận, sân hận khởi lên mà chúng ta không tự kềm chế, khô …