Contents tagged with càn

  • Ảnh: Ứng dụng của Bát Quái

    Ứng dụng của Bát Quái

    Nhìn chung, nói về Phong Thủy ở Việt Nam, thì học thuyết Bát Trạch đã ăn sâu vào tư tưởng của con người Việt Nam. Câu nói cửa miệng điển hình của học thuyết này là: “Tôi tuổi này& …

  • Ảnh: Treo tranh Chúc Phúc Cát tường Vợ chồng

    Treo tranh Chúc Phúc Cát tường Vợ chồng

    Tranh Phượng Hoàng, Tranh Rồng Phượng hay Tranh Uyên ương đùa nước là tranh các loài vật cát tường, linh thiêng, tượng trưng cho vợ chồng hòa hợp, gia đình êm ấm. Treo tranh Phượng Hoàng, …