Contents tagged with Quan Âm

 • Ảnh: Việc làm ý nghĩa nhất nhân ngày vía Quan Âm

  Việc làm ý nghĩa nhất nhân ngày vía Quan Âm

  Mẹ hiền Quan Thế Âm là cách gọi thân thương đầy lòng biết ơn của người con Phật dành cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài là vị Bồ Tát có tấm lòng yêu thương chúng sanh v& …

 • Ảnh: Học theo hạnh Bồ tát Quán Thế Âm

  Học theo hạnh Bồ tát Quán Thế Âm

  Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hã …

 • Ảnh: Bồ tát Quán Thế Âm và 12 Đại nguyện

  Bồ tát Quán Thế Âm và 12 Đại nguyện

  Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng: Về thời qúa khứ lâu xa về trước, đức Quán Thế Âm làm thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Thời bấy giờ có đức Phật hiệu l& …

 • Ảnh: Ý Nghĩa nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm

  Ý Nghĩa nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm

  Quan Thế Âm (Avalokitesvara) là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của cuộc đời rồi tìm cách cứu giúp... Hình tượng ngài được mô tả trong kinh Pháp Hoa là một người nam …

 • Ảnh: 37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo

  37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo

  Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Con đem thân khẩu ý chí tâm đảnh lễ vị đạo sư vô thượng và (thủ hộ chủ) ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong khi quán chiếu sự bất lai bất khứ của vạn pháp, ng& …

 • Ảnh: Phải có bình đẳng thì mới có từ bi đích thực

  Phải có bình đẳng thì mới có từ bi đích thực

  Người xuất gia luôn có lòng từ bi, Phật pháp vô cùng chú trọng đến lòng từ bi, luôn luôn hướng mọi người một lòng hướng thiện. Lý giải của Phật pháp về lương thiện sâu sắc hơn rất nhiều …

 • Ảnh: Thuận theo tự nhiên là một loại phúc

  Thuận theo tự nhiên là một loại phúc

  Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thế nào là phải, thế nào là trái?  Có những điều ta cứ đinh ninh là đúng, lại hóa thành sai; ta cho là phải mà lại th& …