Contents tagged with Phật từ bi

  • Ảnh: Phải có bình đẳng thì mới có từ bi đích thực

    Phải có bình đẳng thì mới có từ bi đích thực

    Người xuất gia luôn có lòng từ bi, Phật pháp vô cùng chú trọng đến lòng từ bi, luôn luôn hướng mọi người một lòng hướng thiện. Lý giải của Phật pháp về lương thiện sâu sắc hơn rất nhiều …