Contents tagged with Phật Quan âm

 • Ảnh: Việc làm ý nghĩa nhất nhân ngày vía Quan Âm

  Việc làm ý nghĩa nhất nhân ngày vía Quan Âm

  Mẹ hiền Quan Thế Âm là cách gọi thân thương đầy lòng biết ơn của người con Phật dành cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài là vị Bồ Tát có tấm lòng yêu thương chúng sanh v& …

 • Ảnh: Học theo hạnh Bồ tát Quán Thế Âm

  Học theo hạnh Bồ tát Quán Thế Âm

  Thí Vô Úy Giả là một trong những Thánh hiệu của Đức Bồ tát Quán Thế Âm. Vô úy có nghĩa là không sợ, thí vô úy giả là người hiến tặng năng lực không sợ hã …

 • Ảnh: Bồ tát Quán Thế Âm và 12 Đại nguyện

  Bồ tát Quán Thế Âm và 12 Đại nguyện

  Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi nói kinh Bi Hoa đã dạy rằng: Về thời qúa khứ lâu xa về trước, đức Quán Thế Âm làm thái tử con của vua Vô Tránh Niệm. Thời bấy giờ có đức Phật hiệu l& …

 • Ảnh: Các Ngày Vía Phật và Bồ Tát

  Các Ngày Vía Phật và Bồ Tát

  Nhìn qua các cuộc bể dâu, người ta lo sợ trước cuộc sống. Sống là đi lần vào cõi chết, hay sống để suy tư tìm kiếm hạnh phúc. Phật giáo phân biệt có hai thứ hạnh phúc. Hạnh phúc với nhục dục …

 • Ảnh: Ý Nghĩa nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm

  Ý Nghĩa nhân ngày vía Đức Quán Thế Âm

  Quan Thế Âm (Avalokitesvara) là vị Bồ tát với hạnh nguyện luôn lắng nghe tiếng kêu khổ đau của cuộc đời rồi tìm cách cứu giúp... Hình tượng ngài được mô tả trong kinh Pháp Hoa là một người nam …

 • Ảnh: Xem bạn được vị Phật nào độ mệnh?

  Xem bạn được vị Phật nào độ mệnh?

  Trong sách "Pháp uyển châu lâm" có viết: "Bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển, có mười hai loài thú, được Bồ tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, …