Contents tagged with Phật Như Lai đại nhật

  • Ảnh: Xem bạn được vị Phật nào độ mệnh?

    Xem bạn được vị Phật nào độ mệnh?

    Trong sách "Pháp uyển châu lâm" có viết: "Bên ngoài cõi Diêm Phù Đề, bên trong bốn biển, có mười hai loài thú, được Bồ tát giáo hóa. Khi cõi người mới sinh ra, …