Contents tagged with Bồ-đề

  • Ảnh: Sắc sắc Không không

    Sắc sắc Không không

    Người đời và những người mới học đạo đều nhìn sự vật với tính cách cố định. Nói ác hẳn là ác, nói thiện hẳn là thiện, phải hẳn là phải, quấy hẳn là quấy, có hẳn là có, kh& …