Contents tagged with ăn nói

  • Ảnh: Sao Cự môn tọa Cung Tý, Ngọ, tài ăn nói

    Sao Cự môn tọa Cung Tý, Ngọ, tài ăn nói

    Sao Cự môn tọa thủ mệnh tại hai cung Tý, Ngọ, cung Thiên di có sao Thiên cơ, cung Quan lộc có sao Thái dương (cung Thìn là thế vượng, cung Tuất là thế đắc địa). Sao Thiên cơ nhập miếu tại …

  • Ảnh: Sao Tham Lang tọa Cung Tý, Ngọ, nhiều cơ duyên

    Sao Tham Lang tọa Cung Tý, Ngọ, nhiều cơ duyên

    Sao Tham lang thủ mệnh tại cung Tý, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sao Tử vi tại cung đối diện (cung Thiên di) nhập miếu, cát lợi hơn so với thủ mệnh tại cung Ngọ, được tu dưỡng về văn nghệ, năng lực hoạt động mạnh, đồng thời tích cực t& …